فیله دمبل چرخشی
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله دمبل چرخشی
فیله دمبل جفتی نشسته
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله دمبل جفتی نشسته
فیله دمبل جفتی خم
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله دمبل جفتی خم
فیله دمبل تک چرخشی
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله دمبل تک چرخشی
فیله خوابیده فشاری
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله خوابیده فشاری
فیله خوابیده ضربدری
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله خوابیده ضربدری
فیله خوابیده
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله خوابیده
فیله چرخشی نیمه از بالا
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله چرخشی نیمه از بالا
فیله چپ و راست
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله چپ و راست
فیله پلانک
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله پلانک