برای دیدن لیست کامل حرکات به سمت چپ یا راست بکشید.(اسکرول)
یک پا عقب
دسته‌بندی: تعادلی
یک پا عقب
یک پا جلو
دسته‌بندی: تعادلی
یک پا جلو
فیله یک پا عقب
دسته‌بندی: تعادلی
فیله یک پا عقب
سوئدی دست و پا موافق
دسته‌بندی: تعادلی
سوئدی دست و پا موافق
سوئدی دست و پا برعکس صاف
دسته‌بندی: تعادلی
سوئدی دست و پا برعکس صاف
سوئدی دست و پا برعکس بالا
دسته‌بندی: تعادلی
سوئدی دست و پا برعکس بالا
پلانک برعکس از بغل
دسته‌بندی: تعادلی
پلانک برعکس از بغل
پشت پا اسمیت خم یک پا عقب
دسته‌بندی: تعادلی
پشت پا اسمیت خم یک پا عقب
پا یک پا از بغل
دسته‌بندی: تعادلی
پا یک پا از بغل
ال سیت زیرشکم
دسته‌بندی: تعادلی
ال سیت زیرشکم