برای دیدن لیست کامل حرکات به سمت چپ یا راست بکشید.(اسکرول)
جلو بازو هالتر نشر
دسته‌بندی: جلوبازو
جلو بازو هالتر نشر
جلو بازو هالتر لاری
دسته‌بندی: جلوبازو
جلو بازو هالتر لاری
جلو بازو هالتر چکشی
دسته‌بندی: جلوبازو
جلو بازو هالتر چکشی
جلو بازو هالتر با پشت میز لاری
دسته‌بندی: جلوبازو
جلو بازو هالتر با پشت میز لاری
جلو بازو هالتر ایستاده
دسته‌بندی: جلوبازو
جلو بازو هالتر ایستاده
جلو بازو سیم نشسته
دسته‌بندی: جلوبازو
جلو بازو سیم نشسته
جلو بازو سیم نشر
دسته‌بندی: جلوبازو
جلو بازو سیم نشر
جلو بازو سیم کراس تک به جلو
دسته‌بندی: جلوبازو
جلو بازو سیم کراس تک به جلو
جلو بازو سیم کراس تک
دسته‌بندی: جلوبازو
جلو بازو سیم کراس تک
جلو بازو سیم کراس به جلو
دسته‌بندی: جلوبازو
جلو بازو سیم کراس به جلو