برای دیدن لیست کامل حرکات به سمت چپ یا راست بکشید.(اسکرول)
قفسه دمبل فلای
دسته‌بندی: سینه
قفسه دمبل فلای
قفسه دمبل
دسته‌بندی: سینه
قفسه دمبل
قفسه دستگاه وزنه ازاد
دسته‌بندی: سینه
قفسه دستگاه وزنه ازاد
زیرسینه دمبل فلای
دسته‌بندی: سینه
زیرسینه دمبل فلای
زیرسینه دمبل پرس
دسته‌بندی: سینه
زیرسینه دمبل پرس
زیرسینه دمبل
دسته‌بندی: سینه
زیرسینه دمبل
رکاب سینه
دسته‌بندی: سینه
رکاب سینه
دان کراس تک
دسته‌بندی: سینه
دان کراس تک
دان کراس
دسته‌بندی: سینه
دان کراس
پرس سینه هالتر
دسته‌بندی: سینه
پرس سینه هالتر