هالتر خوابیده روی میز شیب بالا ( سرشانه نشر بالاسینه )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
هالتر خوابیده روی میز شیب بالا ( سرشانه نشر بالاسینه )
هالتر خم ( فیله نیمه سرشانه نشر )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
هالتر خم ( فیله نیمه سرشانه نشر )
هالتر خم ( زیربغل فیله )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
هالتر خم ( زیربغل فیله )
هالتر ایستاده ( کول پشت پا خم )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
هالتر ایستاده ( کول پشت پا خم )
هالتر ایستاده ( هاگ پا شراگ از پشت )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
هالتر ایستاده ( هاگ پا شراگ از پشت )
هالتر ایستاده ( کول نشر شانه )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
هالتر ایستاده ( کول نشر شانه )
هالتر ایستاده ( شراگ پشت پا خم )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
هالتر ایستاده ( شراگ پشت پا خم )
هالتر ایستاده ( سرشانه پرس به جلو )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
هالتر ایستاده ( سرشانه پرس به جلو )
هالتر ایستاده ( اسکات سلام ژاپنی )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
هالتر ایستاده ( اسکات سلام ژاپنی )
هالتر ایستاده ( اسکات سرشانه از پشت گردن )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
هالتر ایستاده ( اسکات سرشانه از پشت گردن )