برای دیدن لیست کامل حرکات به سمت چپ یا راست بکشید.(اسکرول)
پشت بازو چکشی دمبل جفتی خوابیده
دسته‌بندی: پشت‌بازو
پشت بازو چکشی دمبل جفتی خوابیده
دیپ دستگاه
دسته‌بندی: پشت‌بازو
دیپ دستگاه
پشت بازو هالتر خوابیده مچ برعکس
دسته‌بندی: پشت‌بازو
پشت بازو هالتر خوابیده مچ برعکس
پشت بازو هالتر خوابیده
دسته‌بندی: پشت‌بازو
پشت بازو هالتر خوابیده
پشت بازو هالتر خم
دسته‌بندی: پشت‌بازو
پشت بازو هالتر خم
پشت بازو هالتر پرسی
دسته‌بندی: پشت‌بازو
پشت بازو هالتر پرسی
پشت بازو طناب
دسته‌بندی: پشت‌بازو
پشت بازو طناب
پشت بازو سیم نشسته
دسته‌بندی: پشت‌بازو
پشت بازو سیم نشسته
پشت بازو سیم کراس
دسته‌بندی: پشت‌بازو
پشت بازو سیم کراس
پشت بازو سیم خوابیده
دسته‌بندی: پشت‌بازو
پشت بازو سیم خوابیده