غلطیدن، پا روی ارتفاع
دسته‌بندی: هوازی
غلطیدن، پا روی ارتفاع
غلطیدن، پا بالا
دسته‌بندی: هوازی
غلطیدن، پا بالا
غلطیدن
دسته‌بندی: هوازی
غلطیدن
رکاب دوچرخه دمر
دسته‌بندی: هوازی
رکاب دوچرخه دمر
دوچرخه نیم خیز
دسته‌بندی: هوازی
دوچرخه نیم خیز
دوچرخه ثابت خوابیده بالاتنه چرخشی
دسته‌بندی: هوازی
دوچرخه ثابت خوابیده بالاتنه چرخشی
دوچرخه ثابت خوابیده
دسته‌بندی: هوازی
دوچرخه ثابت خوابیده
دوچرخه ثابت ایستاده
دسته‌بندی: هوازی
دوچرخه ثابت ایستاده
دوچرخه ثابت
دسته‌بندی: هوازی
دوچرخه ثابت
دوچرخه بالاتنه کمی به عقب و چرخشی
دسته‌بندی: هوازی
دوچرخه بالاتنه کمی  به عقب و چرخشی