برای دیدن لیست کامل حرکات به سمت چپ یا راست بکشید.(اسکرول)
ساق هالتر خم و صاف
دسته‌بندی: ساق
ساق هالتر خم و صاف
ساق هالتر خم
دسته‌بندی: ساق
ساق هالتر خم
ساق نشسته
دسته‌بندی: ساق
ساق نشسته
ساق خرک
دسته‌بندی: ساق
ساق خرک
ساق جلو ایستاده
دسته‌بندی: ساق
ساق جلو ایستاده
ساق پیمائی
دسته‌بندی: ساق
ساق پیمائی
ساق پرس
دسته‌بندی: ساق
ساق پرس
ساق ایستاده
دسته‌بندی: ساق
ساق ایستاده
ساق از جلو فشاری
دسته‌بندی: ساق
ساق از جلو فشاری
جلو ساق فشاری
دسته‌بندی: ساق
جلو ساق فشاری