باسن، با پشت دستگاه پشت پا
دسته‌بندی: باسن
باسن، با پشت دستگاه پشت پا
باسن کلامشل
دسته‌بندی: باسن
باسن کلامشل
باسن سیم از پائین، ایستاده
دسته‌بندی: باسن
باسن سیم از پائین، ایستاده
باسن سیم از بالا
دسته‌بندی: باسن
باسن سیم از بالا
باسن سیم
دسته‌بندی: باسن
باسن سیم
باسن دمبل
دسته‌بندی: باسن
باسن دمبل
باسن دستگاه
دسته‌بندی: باسن
باسن دستگاه
باسن توتال
دسته‌بندی: باسن
باسن توتال
باسن اسمیت
دسته‌بندی: باسن
باسن اسمیت
اسکات سیم نشسته
دسته‌بندی: باسن
اسکات سیم نشسته