فیله پشت پا
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله پشت پا
فیله پاروئی
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله پاروئی
فیله پا برعکس
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله پا برعکس
فیله باسن خوابیده
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله باسن خوابیده
فیله اسمیت خم
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله اسمیت خم
پل کمر
دسته‌بندی: فیله کمر
پل کمر
پا روسی دمر
دسته‌بندی: فیله کمر
پا روسی دمر
زیرشکم لوزی
دسته‌بندی: زیرشکم
زیرشکم لوزی
زیرشکم فشاری
دسته‌بندی: زیرشکم
زیرشکم فشاری
زیرشکم سیم خوابیده
دسته‌بندی: زیرشکم
زیرشکم سیم خوابیده