برای دیدن لیست کامل حرکات به سمت چپ یا راست بکشید.(اسکرول)
سوئدی پرتاب پا به شکم
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی پرتاب پا به شکم
پرش کوتاه پا تک تکی جلو و عقب
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش کوتاه پا تک تکی جلو و عقب
پرش جفت پا به طرفین
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش جفت پا به طرفین
پرش جفت پا به جلو و عقب
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش جفت پا به جلو و عقب
پرش ارتفاع متوسط پاها باز
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش ارتفاع متوسط پاها باز
پرش ارتفاع متوسط
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش ارتفاع متوسط
پرش ارتفاع کوتاه
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش ارتفاع کوتاه
پرش ارتفاع بلند
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش ارتفاع بلند
پرتاب پا به پشت
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرتاب پا به پشت
بشین و پا شو پرشی به طرفین
دسته‌بندی: پلیومتریک
بشین و پا شو پرشی به طرفین