سرشانه سیم طرفین ( ایستاده خم )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
سرشانه سیم طرفین ( ایستاده خم )
سرشانه دمبل جفتی ایستاده ( پرس فلای پرس )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
سرشانه دمبل جفتی ایستاده ( پرس فلای پرس )
سرشانه دمبل جفتی ( صلیب نشر از جلو )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
سرشانه دمبل جفتی ( صلیب نشر از جلو )
سرشانه دمبل جفتی ( نشر از جلو از طرفین )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
سرشانه دمبل جفتی ( نشر از جلو از طرفین )
زیر بغل سیم ( از جلو پشت )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
زیر بغل سیم ( از جلو پشت )
دمبل جفتی نشسته چکشی ( بازو سرشانه نشر از جلو )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
دمبل جفتی نشسته چکشی ( بازو سرشانه نشر از جلو )
دمبل جفتی نشسته ( فیله خم شراگ )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
دمبل جفتی نشسته ( فیله خم شراگ )
دمبل جفتی خم ( پشت پا فیله )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
دمبل جفتی خم ( پشت پا فیله )
دمبل جفتی ایستاده ( شراگ صلیب سرشانه )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
دمبل جفتی ایستاده ( شراگ صلیب سرشانه )
دمبل جفتی ایستاده ( بازو چکشی سرشانه پرس )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
دمبل جفتی ایستاده ( بازو چکشی سرشانه پرس )