برای دیدن لیست کامل حرکات به سمت چپ یا راست بکشید.(اسکرول)
ال سیت پا صاف
دسته‌بندی: تعادلی
ال سیت پا صاف
ال سیت پا خم
دسته‌بندی: تعادلی
ال سیت پا خم
لانگز پرشی
دسته‌بندی: پلیومتریک
لانگز پرشی
ضربه به زمین
دسته‌بندی: پلیومتریک
ضربه به زمین
ضربه به جلو
دسته‌بندی: پلیومتریک
ضربه به جلو
سوئدی سرشانه پرشی
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی سرشانه پرشی
سوئدی دست و پا پرشی
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی دست و پا پرشی
سوئدی پرتابی مسیر دایره
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی پرتابی مسیر دایره
سوئدی پرتابی
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی پرتابی
سوئدی پرتاب پا تک تکی به شکم
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی پرتاب پا تک تکی به شکم