پلانک دستگاه، پا تک تک
دسته‌بندی: پلیومتریک
پلانک دستگاه، پا تک تک
پلانک دستگاه پا جمع و باز
دسته‌بندی: پلیومتریک
پلانک دستگاه پا جمع و باز
پلانک پا بازو بسته
دسته‌بندی: پلیومتریک
پلانک پا بازو بسته
پرش کوتاه به جلو
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش کوتاه به جلو
پرش جفت پا زیگ زاگ به جلو
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش جفت پا زیگ زاگ به جلو
پرش جفت پا به طرفین از روی مانع
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش جفت پا به طرفین از روی مانع
پرش جفت پا به جلو و عقب از روی مانع
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش جفت پا به جلو و عقب از روی مانع
پرش از بغل به ارتفاع
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش از بغل به ارتفاع