لی لی به طرفین
دسته‌بندی: پلیومتریک
لی لی به طرفین
لی لی از بغل، روی ارتفاع
دسته‌بندی: پلیومتریک
لی لی از بغل، روی ارتفاع
شکم پرتابی
دسته‌بندی: پلیومتریک
شکم پرتابی
سوئدی دستها جمع و باز
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی دستها جمع و باز
سوئدی دستها تکی تکی به جلو و عقب
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی دستها تکی تکی به جلو و عقب
سوئدی جلو و عقب
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی جلو و عقب
سوئدی پنجه به ساعد
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی پنجه به ساعد
پهلو ایستاده توپ
دسته‌بندی: پلیومتریک
پهلو ایستاده توپ
پلانک دستگاه،تک پا جلو و عقب
دسته‌بندی: پلیومتریک
پلانک دستگاه،تک پا جلو و عقب
پلانک دستگاه، پا ها جلو و عقب
دسته‌بندی: پلیومتریک
پلانک دستگاه، پا ها جلو و عقب