فیله اچ
دسته‌بندی: زیربغل
فیله اچ
صلیب پشت سیم
دسته‌بندی: زیربغل
صلیب پشت سیم
صلیب پشت دمبل عادی تاندونی
دسته‌بندی: زیربغل
صلیب پشت دمبل عادی تاندونی
صلیب پشت دمبل
دسته‌بندی: زیربغل
صلیب پشت دمبل
صلیب پشت خم با دستگاه فلای
دسته‌بندی: زیربغل
صلیب پشت خم با دستگاه فلای
صلیب پشت پروانه
دسته‌بندی: زیربغل
صلیب پشت پروانه
صلیب پشت با دستگاه بوترفلای
دسته‌بندی: زیربغل
صلیب پشت با دستگاه بوترفلای
سیم از بالا زیربغل فیله
دسته‌بندی: زیربغل
سیم از بالا زیربغل فیله
زیربغل هالتر خم
دسته‌بندی: زیربغل
زیربغل هالتر خم
زیربغل سیم هلالی
دسته‌بندی: زیربغل
زیربغل سیم هلالی