برای دیدن لیست کامل حرکات به سمت چپ یا راست بکشید.(اسکرول)
ساعد هالتر خارجی نشر
دسته‌بندی: ساعد
ساعد هالتر خارجی نشر
ساعد هالتر خارجی
دسته‌بندی: ساعد
ساعد هالتر خارجی
ساعد سیم خارجی
دسته‌بندی: ساعد
ساعد سیم خارجی
ساعد سیم از بالا تک دست
دسته‌بندی: ساعد
ساعد سیم از بالا تک دست
ساعد دمبل نشسته
دسته‌بندی: ساعد
ساعد دمبل نشسته
ساعد ایستاده دمبل جفتی
دسته‌بندی: ساعد
ساعد ایستاده دمبل جفتی