شنبه


 

زیر بغل سیم از جلو ۸*۳

پلاور سیم خم ۱۰*۳

زیر بغل دمبل تک خم ۱۰*۳

زیر بغل اچ ۱۰*۳

شرانگ دمبل نشسته ۱۲*۴

فیله خوابیده ۲۰*۴

یک شنبه


 

ساق ایستاده ۱۵*۳

ساق نشسته ۱۵*۳

پشت پا خوابیده ۸*۳

پشت پا هالتر ۱۰*۳

ادداکتور ۱۲*۳

پرس پا ۸*۳

هاگ ماشین + جلو پا ایستاده ۸*۳

دوشنبه


 

بالا سینه هالتر ۸*۴

بالا سینه دمبل ۱۰*۳

پرس سینه هالتر ۶*۳

اوراکس ۱۰*۳

جلو بازو هالتر ایسناده ۸*۳

جلو بازو دمبل لاری ۸*۳

جلو بازو سیم نشسته ۱۰*۳

سه شنبه


 

سرشانه دمبل پرس نشسته ۸*۳

سرشانه صلیب دمبل ۱۰*۳

سرشانه صلیب دمبل خم ۱۰*۳

سرشانه سیم تک از بغل ۱۰*۳

پشت بازو هالتر خوابیده ۸*۳

پشت بازو سیم از بالا خم ۱۰*۳

پشت بازو دمبل تک نشسته ۱۲*۳

چهارشنبه


 

فیله خوابیده ۲۰*۴

زیر بغل سیم از پشت ۸*۳

پلاور سیم خم ۸*۳

زیر بغل دمبل تک خم ۱۰*۳

پارویی ۱۲*۳

کول سیم ۱۰*۳

پنج شنبه


 

پرس سینه هالتر ۸*۳

بالا سینه هاتر ۸*۳

اوراکس ۱۰*۳

سرشانه دمبل پرس + سرشانه نشر ایستاده تک تک ۸*۳

سرشانه هالتر از پشت ۱۰*۳

سرشانه سیم تک از بغل ۱۰*۳