سوئدی دستها تکی تکی به جلو و عقب
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی دستها تکی تکی به جلو و عقب
سوئدی جلو و عقب
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی جلو و عقب
سوئدی پنجه به ساعد
دسته‌بندی: پلیومتریک
سوئدی پنجه به ساعد
پهلو ایستاده توپ
دسته‌بندی: پلیومتریک
پهلو ایستاده توپ
پلانک دستگاه،تک پا جلو و عقب
دسته‌بندی: پلیومتریک
پلانک دستگاه،تک پا جلو و عقب
پلانک دستگاه، پا ها جلو و عقب
دسته‌بندی: پلیومتریک
پلانک دستگاه، پا ها جلو و عقب
پلانک دستگاه، پا تک تک
دسته‌بندی: پلیومتریک
پلانک دستگاه، پا تک تک
پلانک دستگاه پا جمع و باز
دسته‌بندی: پلیومتریک
پلانک دستگاه پا جمع و باز
پلانک پا بازو بسته
دسته‌بندی: پلیومتریک
پلانک پا بازو بسته
پرش کوتاه به جلو
دسته‌بندی: پلیومتریک
پرش کوتاه به جلو