سرشانه سیم خوابیده از بغل روی میز شیب بالا
دسته‌بندی: سرشانه
سرشانه سیم خوابیده از بغل روی میز شیب بالا
سرشانه سیم خوابیده
دسته‌بندی: سرشانه
سرشانه سیم خوابیده
سرشانه سیم تک خوابیده برای پشت
دسته‌بندی: سرشانه
سرشانه سیم تک خوابیده برای پشت
سرشانه سیم تک خم
دسته‌بندی: سرشانه
سرشانه سیم تک خم
سرشانه سیم تک از بغل، سمت موافق
دسته‌بندی: سرشانه
سرشانه سیم تک از بغل، سمت موافق
سرشانه سیم تک از بغل پشت تنه
دسته‌بندی: سرشانه
سرشانه سیم تک از بغل پشت تنه
سرشانه سیم تک از بغل
دسته‌بندی: سرشانه
سرشانه سیم تک از بغل
سرشانه سیم ایستاده برای پشت
دسته‌بندی: سرشانه
سرشانه سیم ایستاده برای پشت
سرشانه دمبل نشر از جلو تک تکی
دسته‌بندی: سرشانه
سرشانه دمبل نشر از جلو تک تکی
سرشانه دمبل خوابیده چرخشی
دسته‌بندی: سرشانه
سرشانه دمبل خوابیده چرخشی